Programy naprawcze w umowach kredytowych

27 czerwiec 2018

Banki detaliczne utrzymują warunki umowy kredytowej do momentu, kiedy zdolność do spłaty zobowiązań kredytobiorcy nie ulega negatywnym zmianom. W przeciwnym przypadku możesz spodziewać się rozwiązania umowy. Konsekwencja takiego zachowania banku to potrzeba oddania całości kwoty kredytu wraz z odsetkami i dodatkowymi opłatami, jeżeli zostały wpisane do partnerstwa. W niektórych przypadkach można ochronić się przed natychmiastowym rozwiązaniem umowy kredytowej przez przygotowanie profesjonalnego programu naprawczego. Czym jest w ogóle program naprawczy i do czego ma zmierzać?

Sytuacja kryzysowa i dalsze konsekwencje

Bank detaliczny ma prawo rozwiązać umowę kredytową po wystąpieniu krytycznych przesłanek pogorszenia zdolności kredytowej. Jeżeli kredytobiorca boryka się z dużym kryzysem ekonomicznym i nie przedstawi szybko programu restrukturyzacji (naprawy) naraża się na konflikt z pożyczkodawcą. Informacja o rozwiązaniu ważnych umów kredytowych to dla spółek akcyjnych groźba utraty zaufania inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, co w wielu przypadkach prowadzi do bankructwa. Odzyskanie płynności po rozwiązaniu umów kredytowych jest niezwykle trudne. Tworzenie programu naprawczego warto rozpocząć przed wystąpieniem sytuacji kryzysowych. Wystarczy oceniać na bieżąco potencjalne negatywne scenariusze w strefie społecznej, technologicznej, politycznej. Czasami restrykcje podatkowe ograniczają przychody dużych spółek do niebezpiecznego poziomu rozwiązania umów kredytowych. Bank rozwiązuje umowy kredytowe nie tylko ze względów czysto biznesowych. Chodzi o przestrzeganie reguł prawa bankowego. Prawo bankowe mówi wyraźnie, że pożyczkodawca w krytycznych sytuacjach obniża kwoty kredytu lub rozwiązuje umowę. Przy przedstawieniu planu naprawczego najczęściej dochodzi jedynie do ograniczenia pewnych limitów, ewentualnie do wzrostu kosztów (transfer ryzyka). W krytycznych sytuacjach kredytobiorca ma do dyspozycji tylko wskazane możliwości. Jeżeli unikasz kontaktu z bankiem, albo manipulujesz danymi finansowymi stracisz zupełnie szanse na negocjacje. Warto zauważyć, że wiele banków detalicznych działa przy dużych funduszach inwestycyjnych (emerytalnych). Rozwiązanie umowy kredytowej przez bank może sygnalizować wycofanie ogromnego kapitału właśnie przez fundusz inwestycyjny, a to już wstęp do paniki na rynku kapitałowym.

Co zawiera plan naprawczy?

Plan naprawczy dotyczy najczęściej restrukturyzacji całego budżetu firmowego. W planie naprawczym dochodzi do wyprzedaży majątku trwałego, np. nieruchomości, do ograniczenia zatrudnienia na najniższych poziomach, do powstrzymania premii dla zarządu, do wykorzystania rezerw finansowych z osobistego majątku wspólników. Plan naprawczy warto tworzyć w oparciu o działania krótkoterminowe i długoterminowe umożliwiające przywrócenie właściwej zdolności kredytowej. Niestety przywrócenie dawnej zdolności kredytowej wcale nie gwarantuje uzyskania poprzednich warunków spłaty odsetek. Pamiętaj, że nawet w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej możesz negocjować warunki powrotu do współpracy. Po całkowitym wypowiedzeniu najlepiej walczyć o ugody przed sądami powszechnymi i w dalszym ciągu restrukturyzować zadłużenie. Nagła spłata kredytu wraz z odsetkami to ogromny problem dla klientów indywidualnych i wszystkich rodzajów działalności gospodarczych. Największe problemy dotykają jednak spółek akcyjnych, gdzie limity kredytowe osiągają zawrotne sumy. Utrata takiego limitu powoduje nawet bankructwo, chociaż rozłożone w czasie.

AASA KredytCashperCredit StarEkspress KasaExtraportfel.plFerratum BankFilarumHapi PożyczkiInCreditKasa TAKKobieta z kasąMoto PożyczkaNet CreditOfin.plOptima PożyczkiPożyczka PlusPożyczkomatProfi CreditProvidentSMS365Soho CreditviaSMSVivusWongaZaplo